Praktische info

 Onder constructie 

1. Aanmeldingen en inschrijvingen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020:  Je kan gewoon naar school komen om je kind in te schrijven. Indien de leefgroep van je kind volzet is dan wordt de naam van je kind genoteerd in het inschrijvingsregister. Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerd inschrijving (= weigering). Voor kinderen geboren in 2017 moet de school de volgorde respecteren tot en met 01/09/2019. Als het kind later geboren is geldt de voorrangsregeling tot en met de 5de schooldag van oktober.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020: kinderen geboren voor of in 2017 mogen kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart 2019.

Een eerste voorrangsperiode voor instappende peuters die broer/zus zijn of kinderen van personeel: Zij kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie

Niveau                    Capaciteit

               Reeds ingeschreven            leerlingen

Aantal vrije plaatsen
Geboortejaar 2017 9 3 6
Geboortejaar 2016 9 9 0
Geboortejaar 2015 9 8 1
Geboortejaar.2014 9 6 3
Totaal kleuteronderwijs 36 26 10
1e leerjaar 9 6 3
2e leerjaar 10 10 0
3e leerjaar 9 9 0
4e leerjaar 10 10 0
5e leerjaar 9 9 0
6e leerjaar 9 6 3
Totaal lager onderwijs 56 50 6
Totaal vestigingsplaats 92 76 16
Totaal school

Kinderen die ingeschreven zijn tijdens het voorgaande schooljaar, zijn automatisch ingeschreven voor het nieuwe schooljaar en moeten dus niet elk jaar opnieuw aangemeld worden.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021: kinderen geboren voor of in 2018 mogen kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart 2020.

Een eerste voorrangsperiode voor instappende peuters die broer/zus zijn of kinderen van personeel: Zij kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie

Niveau Capaciteit Reeds ingeschreven                 leerlingen Aantal vrije plaatsen
Geboortejaar 2018 9 8 1
Geboortejaar 2017 9 4 5
Geboortejaar 2016 9 8 1
Geboortejaar.2015 9 8 1
Totaal kleuteronderwijs 36 28 8
1e leerjaar 9 6 3
2e leerjaar 9 6 3
3e leerjaar 10 10 0
4e leerjaar 9 9 0
5e leerjaar 10 10 0
6e leerjaar 9 9 0
Totaal lager onderwijs 56 50 6
Totaal vestigingsplaats 92 78 14
Totaal school

 

2. Adreswijzigingen

Gelieve op het secretariaat te melden als je adresgegevens, die van je kind of je gezinssamenstelling veranderen. Je kan een mail sturen naar  welkom@demuzehaacht.be

 

3. Betalingen

Hieronder vindt u informatie betreffende de financiële bijdrage voor het schooljaar
 2019-2020, zijnde:

 • Maximumfactuur
 • Nota voor drank, fruit en koeken
 • Uitklassen (meerdaagse uitstappen)
 • Voor- en naschoolse opvang – Hopla

MAXIMUMFACTUUR

 • Kleuter: 45€
 • Leerling lager onderwijs: 90

Welke kosten vallen onder de maximumfactuur?

 • Activiteiten tijdens de schooltijd zoals turnen, zwemmen, toneelbezoek en dergelijke alsook de vervoerskosten naar deze bestemmingen.
 • Het bedrag van de maximumfactuur wordt vastgelegd door de Vlaamse Overheid.

NOTA VOOR DRANK, FRUIT EN KOEKEN

 • Kleuter                                       110€
 • leerling lager onderwijs      110€

Welken kosten vallen onder de nota?

 • Drank tijdens de middagpauze.
 • Fruit en gezonde koeken tijdens de voor-en namiddagpauze.

De school vindt het belangrijk dat alle kinderen dezelfde tussendoortjes krijgen aangeboden, zonder onderscheid.

UITKLASSEN

 • Leerling lager onderwijs: 74€

Welke kosten vallen onder de maximumfactuur voor uitklassen?

 • Bosklassen, zeeklassen en openluchtklassen en dergelijke.

Het bedrag van de maximumfactuur voor de uitklassen (meerdaagse uitstappen) wordt vastgelegd door de Vlaamse Overheid en is enkel van toepassing op de leerlingen van de lagere school.

TOTAAL VOLLEDIG SCHOOLJAAR

 • Kleuter                                       155€
 • leerling lager onderwijs      274€

BETALINGSWIJZE

Er zijn  3  betaalmomenten voorzien voor de kleuters en 4 betaalmomenten voor de leerlingen . Voor elk betaalmoment zal een factuur worden opgemaakt en verzonden       via  e-mail naar de ouders.

 • Kleuter        

45€      eind september 2019

55€       eind december 2019

55€      eind maart 2020

 • Leerling lager onderwijs     

60€     eind september 2019

70€      eind december 2019

70€     eind maart 2020**

74€     eind mei 2020

**De leerlingen van het zesde leerjaar dienen geen inkom van het zwembad te betalen.     De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen een aparte rekening waarbij de inkom van het zwembad afgetrokken wordt.

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG HOPLA

De gemeente organiseert de voor-en naschoolse opvang.  Een begonnen kwartier bedraagt 0,70€.  U kunt alle nodige informatie terugvinden op www.kinderopvang-igo.be

Contactpersoon en coördinator:

Kim Dierickx, tel. 016 29 85 56

E-mail: kim.dierickx@igo.be

De kinderopvang stuurt rechtstreeks een maandelijkse factuur aan u.

4. CLB

5. Conflicthantering

In De Muze kiezen we ervoor om bij conflicten de kinderen in eerste instantie zelf hun conflict te laten oplossen. Als het niet lukt, omdat de gemoederen te verhit geraken, wordt er een begeleider bijgehaald. De begeleider beluistert de verhalen van de betrokkenen. Ze/hij stimuleert het slachtoffer om uit te spreken wat deze niet leuk vond tegen de dader. De nadruk ligt hier om te leren communiceren op een geweldloze manier. De begeleider stimuleert de dader om uit te spreken wat zijn aandeel is in het conflict. Ze/hij vraagt ook om te verwoorden hoe dit op een andere manier kon opgelost geraken. Op deze manier proberen we aan de ene kant de weerbaarheid van minder weerbare kinderen te verbeteren. Door de situatie te laten verwoorden en de confrontatie met het eigen gedrag en de gevolgen daarvan te verwoorden proberen we meer inzicht in sociale omgangsvormen te creëren bij kinderen die meer moeite hebben met sociale interacties. We leren de kinderen ook om alternatieven te bedenken om conflicten op een geweldloze manier op te lossen.

6. Huistaken en lessen

7. Instapdata kleuters

Kinderen tussen 2,5 en 3 jaar worden tijdens het schooljaar 2018-2019 toegelaten in het kleuteronderwijs op volgende instapdata:

8. Koeken en fruit

De Muze wil graag een gezonde school zijn voor de kinderen. We vragen dan ook aan de ouders om geen snoep mee te geven.
De school biedt de kinderen biologisch fruit aan in de voormiddag. Tijdens de namiddagspeeltijd zijn er biologische koeken.

9. Klasavonden

10. Leerplannen en eindtermen

11. Luizen

Stappenplan luizen.

Stap 1:

 • Begin van elk schooljaar: infobriefje of info via schoolkrant/-reglement aan alle leerlingen.

Stap 2:

 • Melding wordt genoteerd (naam, klas, datum)
 • Brief en info-brief ‘de luizenkriebel’ wordt meegegeven aan alle leerlingen van de klas en ook aan de leerlingen van de klassen van de broers en/of zussen van de familie die meldde.
 • Na 1 week wordt 2de brief meegegeven aan deze klassen. (herinnering)

Stap 3:

 • Bij een nieuwe melding binnen de maand na de eerste melding in dezelfde klas komt de schoolverpleegkundige de hoofden van alle leerlingen van de klas nakijken en ook de klassen van eventuele broers en /of zussen.
 • Een nieuwe brief, met resultaat van de screening, wordt meegegeven door verpleegkundige.

Stap 4:
Indien de luizen nog niet verdwenen zijn (melding door de school aan CLB):

 • Nazicht van de leerlingen die positief waren bij vorige controle.(verpleegkundige)
 • Bij hardnekkige gevallenSchoolverpleegkundige neemt telefonisch contact op met de ouders. Er wordt samen bekeken welke methoden er reeds werden toegepast en naar een oplossing gezocht.

Stap 5:

 • Bij aanhouden van het probleem doet verpleegkundige een huisbezoek.

Stap 6:

 • Bij onwil of onkunde van het haardgezin of onvoldoende resultaat ondanks advies wordt overlegd met andere instanties. (huisarts, OCMW…)

12. Medisch onderzoek

13. Min. engagement ouders

14. Ongevallen en Verzekeringen

15. Regels en afspraken

16. Revalidatie tijdens de lesuren

 • GON-begeleiding mag tijdens de schooluren in overleg met de begeleider.
 • Logopedie mag niet tijdens de schooluren in de lagere school. Wel in de kleuterklas.

17. Schoolbenodigdheden

De kinderen krijgen van De Muze de schoolbenodigdheden die ze nodig hebben. Dat zijn werkboeken, schriften, mappen, agenda, woordenboek, maar ook schrijfgerief, meetlat, geodriehoek, … Dit moet je dus niet zelf aankopen.
Bij verlies of opzettelijke beschadiging, moet dit door de ouders/kinderen vervangen of vergoed worden.

18. Schoolstructuur

schoolstructuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De algemene vergadering (AV) = het hoogste beslissingsorgaan van De Muze vzw. 

De effectieve leden (verkozen uit de oudergroep) hebben stemrecht.
– Zij kiezen de leden voor de raad van bestuur
– Zij waken over een goed bestuur van raad van bestuur
– Zij keuren de jaarrekening en de begroting goed.

De raad van bestuur (RvB) zorgt voor de dagelijkse leiding van de school, de raad is samengesteld uit begeleiders en ouders.

De verantwoordelijken (ouders): deze vrijwilligers zijn actief rond praktische en inhoudelijke thema’s. De verantwoordelijken nemen taken op binnen een “werkgroep” samen of individueel.

Het parlement = samengesteld uit alle kinderen van de lagere school, hun begeleiders en een afvaardiging van de oudste kleuters. Komt wekelijks of tweewekelijks samen.

Het kabinet komt één keer per week samen op niveau van de klas

De klasavonden (leefgroepbijeenkomsten): de ouders van elke klas komen minstens 2 keer per jaar in groep samen met de begeleider.
– klasverantwoordelijke (ouder) als aanspreekpunt.

De oudercontacten (individueel): dit zijn de gesprekken, 2x per jaar, tussen de begeleider en de ouders van een kind

De communicatie vanuit het team, RvB en werkgroepen loopt via de website, infobord, postvakjes of mail.

18. Schooluren – op tijd komen

Van 08u40 tot 12u00 en van 13u20 tot 15u35.

Op woensdag van 8u40 tot 12u00.

We vinden het belangrijk om stipt te beginnen, ook in de 1ste en 2de leefgroep.

 • De belangrijkste redenen waarom wij “te laat komen” niet kunnen aanvaarden, zijn:
  • het kringgesprek is al bezig, is voorbij of wordt danig in de war gestuurd. Daarom mag je bij te laat komen NIET meer binnen tot na de kring. Dat is jammer, want dit moment is een “brug” tussen thuis en school. De begeleiders horen hierin waar een kind mee bezig is en hoe het zich voelt.
  • de begeleider kan zijn groep niet verlaten om telaatkomers op te vangen. Dit betekent dus dat jij bij je kind moet blijven.
  • de begeleider kan zijn groep niet eventjes in de steek laten om eventuele mededelingen van ouders te aanhoren.
  • bepaalde zaken werden reeds afgehandeld (mappen verzamelen, geld ophalen, aanwezigheidsregisters invullen,…)
  • het werkt een verkeerde mentaliteit in de hand (‘t steekt hier niet nauw).
  • de kinderen missen de rode draad van de dag.

19. Schoolverandering

Als je je kind van school wil laten veranderen moet je met een aantal spelregels rekening houden.

Van De Muze naar een andere basisschool

Wil je je kind van school laten veranderen, dan bezorgt de nieuwe school ons het nodige formulier.

Wij bezorgen de nieuwe school:

 • het aantal dagen dat je kind eventueel problematisch afwezig was (afwezig zonder wettelijke reden).
 • de noodzakelijke informatie uit het leerlingendossier en het adres van ons CLB.

Van De Muze naar het buitengewoon onderwijs

Dit is slechts mogelijk als je kind over een inschrijvingsverslag beschikt (via CLB), waaruit blijkt welk type buitengewoon onderwijs voor hem/haar het beste is. Meer informatie kan je steeds aanvragen op het secretariaat of op het CLB.

 

20. Takenlijst en extra engagement

21. Zwemmen & Sport

Elke dinsdagnamiddag gaat heel de school met de bus zwemmen of sporten. Dit wisselt elke week. Je kan op de schoolkalender volgen wanneer het sport of zwemmen is. Raadpleeg de website van de school.

We gaan sporten in de sporthal Den Dijk te Wespelaar. In de maanden september en juni sporten we op school. 

We gaan zwemmen in het zwembad van Tremelo.

22. Uitstappen

23. Vakantiedagen

1ste trimester:

2de en 3de trimester:

24. Veiligheid

25. Veiligheids- en welzijnsbeleid

26. Verloren voorwerpen

27. Ziekte

28. Zwemmen

Elke dinsdagnamiddag gaat heel de school met de bus zwemmen of turnen. Dit wisselt elke week. Je kan op de schoolkalender volgen wanneer het sport of zwemmen is. Raadpleeg de website van de school.

We gaan zwemmen in het zwembad te Tremelo. Gelieve steeds een badmuts mee te geven. Zo niet mag je kind niet meezwemmen.